​​Η δομή του σεμιναρίου έχει ως εξής:​

​​Α ΜΕΡΟΣ

 • ​Ηγεσία, Οργάνωση, Διοίκηση
 • Παρακίνηση
 • ​Επικοινωνία
 • ​Διαχείριση Συγκρούσεων
 • ​Καθήκοντα
 • ​Προφίλ

​​

​​Β ΜΕΡΟΣ

 • Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Στοιχεία Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου (Ανάλυση σεναρίων και μελετών περίπτωσης με νομική υπαγωγή στα άρθρα του Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).
 • Ατομικός Εξοπλισμός και Τεχνικά Μέσα
 • Ορθή Τήρηση Υπηρεσιακών Βιβλίων
 • Σύνταξη Ποιοτικών Αναφορών
 • Διαχείριση Κρίσεων

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν:

 • Αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να ασκούν επιθεωρήσεις, έλεγχο, εποπτεία και καθοδήγηση στο υφιστάμενο προσωπικό των ΙΕΠΥΑ και των Αρχαιοφυλάκων (σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και ειδικότερα αναφορικά με:
 • Την εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά τους.
 • Την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους.
 • Την ορθή εφαρμογή των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας και οδηγιών.
 • Την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Την νόμιμη ύπαρξη και την ορθή αξιοποίηση του ατομικού εξοπλισμού τους.
 • Την ορθή τήρηση των υπηρεσιακών βιβλίων.
 • Την ορθή σύνταξη ποιοτικών αναφορών.

Θα είναι ικανοί για:

 • Να παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες-εντολές στο προσωπικό τους.
 • Να διαχειρίζονται το προσωπικό τους, ως ομάδα, που θα τους αναγνωρίζει ως επικεφαλής – ηγέτες της.
 • Να βρίσκουν και να εφαρμόζουν λύσεις σε περιστατικά και καταστάσεις που το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί.
 • Να έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία τους και τη συνεργασία με το προσωπικό τους.
 • Να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται σύμφωνα με τη θέση τους

Θα μπορούν με ευχέρεια:

 • Να ευαισθητοποιούν επαγγελματικά και προσωπικά το προσωπικό τους.
 • Να παρακινούν το προσωπικό τους στην αξιοπρεπή επαγγελματική εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά.
 • Να παροτρύνουν στην σωστή χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας και λειτουργίας και στην ορθή τήρηση των υπηρεσιακών βιβλίων.
 • Να ενθαρρύνουν το προσωπικό τους για την ορθή και αποτελεσματική επικοινωνία με την ιεραρχία και τους αρμόδιους Φορείς.
 • Να κατανοούν την ανάγκη και να ενεργούν άμεσα και αποτελεσματικά.

 

 

Διάρκεια: 12 ώρες

Κόστος: 140€

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:

Το σεμινάριο δίνει περαιτέρω γνώσεις στους επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα της ασφάλειας και επιθυμούν ώστε να εξελιχθούν ως «Επόπτες – Αρχιφύλακες» ή επιθυμούν να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις ηγεσίας, οργάνωσης, διοίκησης, παρακίνησης, επικοινωνίας, διαχείρισης συγκρούσεων, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντα, στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται σύμφωνα με τη θέση του επικεφαλής ομάδας και έχουν την ικανότητα και τις γνώσεις να βρίσκουν και να εφαρμόζουν λύσεις σε περιστατικά και καταστάσεις κρίσεων που το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί. ​

 

Επαγγελματική προοπτική:

 • Επαγγελματική εξέλιξη σε ΙΕΠΥΑ με καθήκοντα Εποπτών ή Αρχιφυλάκων.
 • Επαγγελματική εξέλιξη σε δημόσια και ιδιωτικά μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους με καθήκοντα Αρχιφυλάκων.
 • Προϊστάμενοι Ασφάλειας Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων.
 • Προϊστάμενοι Ασφάλειας Κρίσιμων Υποδομών και Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους:

 • Εργάζονται σε ΙΕΠΥΑ με καθήκοντα Εποπτών ή Αρχιφυλάκων και επιθυμούν την κατάρτιση ή επανακατάρτισή τους.
 • Εργάζονται σε ΙΕΠΥΑ σαν προσωπικό φύλαξης με προσδοκίες εξέλιξης σε Επόπτες – Αρχιφύλακες.
 • Φύλακες Μουσείων & Αρχαιολογικών με προσδοκίες εξέλιξης σε Αρχιφύλακες και λοιπά στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων (αρχαιολόγοι, συντηρητές κ.λπ.)
 • Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Υποδομών
 • Προσωπικό Ασφαλείας Κρίσιμων Υποδομών και Υποδομών Ζωτικής Σημασίας
 • Εκπαιδευτές ΙΕΚ των ειδικοτήτων κατάρτισης «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών», «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας», «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», «Τεχνικός Δασικής Προστασίας», κ.λπ.»
 • Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας