Οι Σχολές ΟΜΗΡΟΣ συμμετέχουν στην επερχόμενη δράση “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών”. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και αποκατάστασης 1.600 ανέργων – απόφοιτων Πληροφορικής, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».  

ΕΣΠΑΣΕΠΕ

Συμβουλευτική: Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρους επαγγελματίες που περιλαμβάνει, έξι (6) συνεδρίες, διάρκειας 45’ λεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Κατάρτιση: 200 ώρες θεωρητική κατάρτιση – εξ αποστάσεως, σε ένα από έντεκα σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα του τομέα Πληροφορικής/Νέων Τεχνολογιών. 

Πιστοποίηση: των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων. 

Πρακτική: 400 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχείρηση του κλάδου 

Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων ενοτήτων του προγράμματος. Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση και Πρακτική, ο καταρτιζόμενος λαμβάνει έως και 3000 ευρώ επίδομα. 

 • Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Γέννηση μεταξύ ( 1/1/999 και 31/12/1995) .
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με ενεργή κάρτα ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. 
 • Να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα κατά τη διάρκεια της δράσης. 
 • Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Η πιστοποιήση για αποφοίτους ΙΕΚ είναι υποχρεωτική, όπως και το πτυχίο για αποφοίτους ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ). 

 

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλή όψη), Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο:
  • Α.Φ.Μ.,
  • Α.Μ.Κ.Α,
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή εκτύπωση e-banking) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ότι είναι Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 • Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ (την οποία ο αιτών θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το https://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο ΙΝΣΕΤΕ), ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί Υπεύθυνη Δήλωση από το https://www.gov.gr γίνονται δεκτές ΥΔ που έχουν επικυρωθεί από αρμόδιες αρχές (ΚΕΠ κλπ). Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν είναι επικυρωμένες είτε φυσικά, είτε ψηφιακά.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού καθώς και ανά περίπτωση απαιτείται για τίτλους της αλλοδαπής και η προσκόμιση αντιγράφου πράξης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (ή/και ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων προγραμμάτων.  

 • Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων 
 • Διαχειριστής Δικτύων 
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων 
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων 
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών 
 • Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής 
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce 
 • Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst) 
 • Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής 
 • Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού

Ο ΟΜΗΡΟΣ, η μοναδική σχολή με παγκόσμια βράβευση στην Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες, διαθέτει εκπαιδευτές με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία και καταξίωση, ενώ πρωτοπορεί σε τεχνολογίες αιχμής και στις νέες μεθόδους κατάρτισης (τηλεκατάρτιση), έχοντας πετύχει το 90% των αποφοίτων του να σταδιοδρομεί στην αγορά εργασίας ( έρευνα ALCO 2022) 

Η υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων» στο έργο για ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ενημερωθείτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.