Οι Σχολές ΟΜΗΡΟΣ παρέχουν ένα μοριοδοτούμενο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας με χρήση εξειδικευμένων ψυχομετρικών τεστ, συνολικής διάρκειας 500 ωρών (300 ώρες θεωρία και 200 ώρες πρακτική).

Η δομή του συγκεκριμένου Πλαισίου Προγράμματος είναι σπονδυλωτή. Δομείται σε Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σπονδύλους. Κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αναλύεται σε επιμέρους μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε υποσπονδύλους που συνδέονται με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους – θεματικές και η διάρκεια του κάθε «μαθήματος» μετριέται σε αντίστοιχες ώρες.

Το πρόγραμμα ακολουθεί τις Θεματικές Ενότητες που προβλέπονται για τη διαδικασία πιστοποίησης, προκειμένου, εν συνεχεία, να αξιοποιηθεί για την ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων.

 

Το πρόγραμμα ακολουθεί τις 3 Θεματικές Ενότητες που προβλέπονται για τη διαδικασία πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 500 ωρών.

1η ενότητα: Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία του πλαισίου παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.)

1.1 Τήρηση αρχείου χρηστών των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. / Η δεοντολογία της Συ.Ε.Π.

1.2 Υλικοτεχνικές υποδομές και μέσα παροχής Υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

1.3 Σχεδιασμός και Οργάνωση υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

1.4 Βασικές αρχές οικονομίας – δομή εκπαιδευτικού συστήματος.

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 1ης ενότητας 

 • Γνωρίζει την Ιστορική διαδρομή του Επαγγέλματος και το Επαγγελματικό Περίγραμμα του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας καθώς και την αντιστοίχιση  με  ΣΤΕΠ92 &ΣΤΑΚΟΔ 2008.
 • Τηρεί αρχείο ατομικών φακέλων και το επικαιροποιεί για την υποστήριξη της παρακολούθησης (follow up) της πορείας των εξυπηρετούμενων.
 • Επεξεργάζεται δεδομένα από το αρχείο για την αποτύπωση και την ανατροφοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας της Συ.Ε.Π. και ενημερώνεται για τις βασικές εξελίξεις σε θέματα δεοντολογίας.
 • Γνωρίζει το Νομοθετικό πλαίσιο των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών ΣΥΕΠ.
 • Γνωρίζει την έννοια και τις διαδικασίες της πιστοποίησης Νομικών Προσώπων και την διαχωρίζει από την Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων.
 • Αξιοποιεί και προσαρμόζει το χώρο παροχής της Συ.Ε.Π. ώστε να τηρείται η εμπιστευτικότητα και να εξυπηρετείται η στοχοθεσία της παρέμβασης.
 • Αξιοποιεί τα εποπτικά μέσα και την υλικοτεχνική υποδομή για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 • Αρχειοθετεί το υλικό και διατηρεί βιβλιοθήκη και αρχείο πληροφόρησης (ΦΕΚ 155/Β`/29.1.2013) Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή.
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και θέτει στόχους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Συ.Ε.Π. σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και τις εθνικές – ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
 • Αναπτύσσει συνεργασίες με κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς κ.ά. φορείς και συλλογικά όργανα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων από τις υπηρεσίες.
 • Επιλέγει τη μεθοδολογία, και τα εργαλεία παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π. και προσαρμόζει την συμβουλευτική παρέμβαση ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.
 • Γνωρίζει τα είδη της Συμβουλευτικής και Επιλέγει ανάλογα με τον στόχο και τον πληθυσμό.
 • Ενημερώνεται, παρακολουθεί, αξιολογεί κριτικά τις εθνικές και ευρωπαϊκές εξελίξεις και προτεραιότητες στον θεσμό της Συ.Ε.Π. και  προσαρμόζει  τις υπηρεσίες του ανάλογα με αυτές.
 • Αναγνωρίζει, συλλέγει και αξιολογεί υλικό για  την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Συ.Ε.Π., την εκπαίδευση, την απασχόληση και την αγορά εργασίας.
 • Εκπονεί ή επεξεργάζεται κατάλληλο υλικό πληροφόρησης σχετικά με την Συ.Ε.Π., την εκπαίδευση, την απασχόληση και την αγορά εργασίας.
 • Ενημερώνεται, παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις  στον χώρο της ΣυΕΠ, της εκπαίδευσης, απασχόλησης και αγοράς εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Γνωρίζει βασικές αρχές Οικονομίας.

 

 

 

2η ενότητα: Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.)

2.1 Επαγγελματικής Ανάπτυξης / Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία της Συ.Ε.Π. Βασικές αρχές συμβουλευτικής διαδικασίας.

2.2 Πληροφόρηση των χρηστών για την εκπαίδευση / κατάρτιση και την αγορά εργασίας.

2.3  Αυτογνωσία / Αυτοαντίληψη (έννοια, μέθοδοι και εργαλεία ενίσχυσης της αυτογνωσίας).

2.4 Λήψη απόφασης (θεωρίες λήψης απόφασης, είδη αποφάσεων, δράσεις υποστήριξης των χρηστών στη λήψη απόφασης, διαμόρφωση ατομικού σχεδίου δράσης).

2.5 Μετάβαση Τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

2.6 Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού (ΑΜΕΑ/ Πρώην Εξατημένοι/ Ρομά/Μετανάστες κα).

2.7 Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας.

2.8 Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων.

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 2ης ενότητας 

 • Γνωρίζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Συ.Ε.Π. και ενημερώνεται για νέες εξελίξεις
 • Να γνωρίζει τα Στάδια της Επαγγελματικής Συβουλευτικής.
 • Διερευνά τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ομάδων στόχων των συμβουλευόμενων.
 • Συνάπτει «συμβόλαιο» με το συμβουλευόμενο σχετικά με το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της συμβουλευτικής διαδικασίας.
 • Γνωρίζει βασικές αρχές ψυχομετρίας και επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία της Συ.Ε.Π. που εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους της συμβουλευτικής παρέμβασης.
 • Παραπέμπει περιπτώσεις που δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία του.
 • Εκπαιδεύει το συμβουλευόμενο σε βασικές δεξιότητες αναζήτησης  πληροφοριών.
 • Παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με το αίτημα και τις ανάγκες του συμβουλευόμενου.
 • Ενημερώνεται για τις εθνικές και ευρωπαϊκές εξελίξεις στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση και μεριμνά για τη διάχυση της σχετικής πληροφόρησης στους ωφελούμενους.
 • Γνωρίζει τη μεθοδολογία και το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο για την ενίσχυση της αυτογνωσίας/αυτοαντίληψης.
 • Προετοιμάζει και αξιοποιεί βιωματικές ασκήσεις με στόχο την ενίσχυση της αυτογνωσίας.
 • Εκπαιδεύει το συμβουλευόμενο στη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη.
 • Γνωρίζει τα είδη και τις τεχνικές   της Συμβουλευτικής  Συνέντευξης.
 • Γνωρίζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη διαδικασία λήψης απόφασης και ενημερώνεται συστηματικά για τις νέες εξελίξεις σε αυτές.
 • Προετοιμάζει και αξιοποιεί βιωματικές ασκήσεις που υποστηρίζουν τη λήψη απόφασης.
 • Εκπαιδεύει το συμβουλευόμενο στη διαδικασία λήψης απόφασης  και συντάσσει  σε συνεργασία με τον συμβουλευόμενο σχέδιο δράσης.
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τη μετάβαση, τις Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας και τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
 • Εκπαιδεύει το συμβουλευόμενο στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας.
 • Γνωρίζει τα είδη του βιογραφικού και εκπαιδεύει τον συμβουλευόμενο για την δημιουργία Βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής.
 • Γνωρίζει την προετοιμασία για συνέντευξή εργασίας.
 • Γνωρίζει τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
 • Υποστηρίζει και ανατροφοδοτεί το συμβουλευόμενο στη διαδικασία μετάβασης.
 • Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των ειδικών ομάδων πληθυσμού.
 • Να γνωρίζει τα δικαιώματα των ειδικών ομάδων.
 • Να γνωρίζει τα «Ειδικά Εργαλεία» που χρησιμοποιούνται ανά ομάδα πληθυσμού.
 • Να γνωρίζει εξειδικευμένους Φορείς και να παραπέμπει.
 • Να γνωρίζει την έννοια της Επιχειρηματικότητας.
 • Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του Επιχειρηματικού Τύπου.
 • Να γνωρίζει τις πολιτικές και τα εργαλεία που διευκολύνουν την Επιχειρηματικότητα.
 • Γνωρίζει το Εκπαιδευτικό Σύστημα.
 • Γνωρίζει τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην αυτογνωσία του εφήβου.
 • Γνωρίζει τα Επαγγελματικά δικαιώματα σχολών και πτυχίων.
 • Γνωρίζει τις αντιστοιχίες των σχολών.
 • Γνωρίζει τις Εκπαιδευτικές διαδρομές από κάθε σχολή και τις επαγγελματικές διεξόδους.
 • Μηχανογραφικό Δελτίο για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

3η ενότητα: Αξιολόγηση, επανασχεδιασμός και διεύρυνση υπηρεσιών Συ.Ε.Π. 

3.1 Αξιολόγηση και αναθεώρηση των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. (έννοια, τρόποι και μέσα αξιολόγησης).  Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

3.2 Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη των συμβούλων (έννοια, είδη, συχνότητα επιμόρφωσης, εποπτεία των συμβούλων, υποστήριξη και ενημέρωση ομοτίμων (peer support).

3.3 Προβολή των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. (δράσεις και υλικό προβολής και δημοσιοποίησης υπηρεσιών Συ.Ε.Π.)

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 3ης ενότητας 

 • Διαμορφώνει και χρησιμοποιεί εργαλεία για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Συ.Ε.Π. σύμφωνα με τα εθνικά ή και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 • Διερευνά τις ανάγκες και την ικανοποίηση των συμβουλευόμενων.
 • Ανατροφοδοτεί και επανασχεδιάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες Συ.Ε.Π. με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 • Οργανώνει, καταγράφει και αξιοποιεί τη διαδικασία και τα στοιχεία της αυτοαξιολόγησης για την προσωπική του επαγγελματική βελτίωση.
 • Παρακολουθεί επιμορφωτικά προγράμματα εντός ή και εκτός του πλαισίου εργασίας του με σκοπό την Δια Βίου επαγγελματική του ανάπτυξη.
 • Διαβουλεύεται με τον υπεύθυνο της εποπτείας του ή/και συνεργάζεται με άλλους συναδέλφους ή ομότιμους στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 • Διαμορφώνει ενημερωτικό περιεχόμενο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Συ.Ε.Π.
 • Αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε στην παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 • Υλοποιεί υλικό και δράσεις προβολής και δημοσιοποίησης των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

 

Όλοι οι εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στην «Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας.

Ταυτόχρονα ανήκουν στο Μητρώο Α1 του ΕΟΠΠΕΠ και έχουν πολυετή εμπειρία στο πεδίο της  Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

 • Αμβροσιάδου Νικολέττα. ΜS. «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική», ενταγμένη στο Μητρώο Α’ του ΕΟΠΠΕΠ (Κωδ. Συμβούλου Α180).
 • Σταυρόπουλος Παναγιώτης. ΜS. «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική».
 • Χαντζαρά Ειρήνη. ΜS. «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική», ενταγμένη στο Μητρώο Α’ του ΕΟΠΠΕΠ (Κωδ. Συμβούλου Α198).
 • Φωτίου Νικόλαος. Ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική & τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π).
 • Χαραλαμπάκη Φωφώ. ΜS. «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός», ενταγμένη στο Μητρώο Α’ του ΕΟΠΠΕΠ (Κωδ. Συμβούλου Α81).
 • Χαϊνάς Ευάγγελος. ΜS. «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός», ενταγμένος στο Μητρώο Α’ του ΕΟΠΠΕΠ (Κωδ. Συμβούλου Α86).
 • Αθανασία Πιλάτη. MS. «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός», ενταγμένη στο Μητρώο Α’ του ΕΟΠΠΕΠ.
 •  Σκουλάκη Μαρία. ΜS. «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός», ενταγμένη στο Μητρώο Α’ του ΕΟΠΠΕΠ.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών συμβουλευτικής και να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ενδιαφέρει εκείνους που εξετάζουν δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας σε Εφήβους, Νέους και Ενήλικες, όπως πτυχιούχους Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές Ενηλίκων, καθώς και εργαζόμενους σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Φροντιστήρια.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιασδήποτε Ειδικότητας.

Οι Σχολές ΟΜΗΡΟΣ παρέχουν:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης για την συμμετοχή στις  εξετάσεις πιστοποίησης του  ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξη στο μητρώο συμβούλων.
 • Εκπαίδευση σε σύγχρονα ψηφιοποιημένα ψυχομετρικά εργαλεία.
 • Δυνατότητα Εργασίας στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα στον συνεχώς ανερχόμενο τομέα της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας.
 • Υποστήριξη και διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας από Εξειδικευμένους Συνεργάτες.
 •  Εξασφαλίζει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με Εποπτεία σε πιστοποιημένο φορέα ΣΥΕΠ  με εποπτεία.
 • Προετοιμασία για την Προσομοίωση ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Δυνατότητα συμμετοχής στις δράσεις συμβουλευτικής που υλοποιεί η «Εταιρεία Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης»

 Κατά την διάρκεια του Εκπαιδευτικού προγράμματος όλοι οι συμμετέχοντες έχουν στην διάθεσή τους 200 κωδικούς ψηφιοποιημένων ψυχομετρικών Test καθώς και πρόσβαση στην συνδρομητική τράπεζα πληροφοριών “MY SEP”.