Οι Σχολές ΟΜΗΡΟΣ συμμετέχουν στην επερχόμενη δράση «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού». Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και αποκατάστασης 1.940 ανέργων – απόφοιτων θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιεί το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)-Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)) και εθνικών πόρων. 

ΕΣΠΑ INSETE

Συμβουλευτική: Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρους επαγγελματίες που περιλαμβάνει, τρεις (3) συνεδρίες, διάρκειας 45’ λεπτών κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

Κατάρτιση: 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση – εξ αποστάσεως, στο «Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media» 

Πιστοποίηση: των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων. 

Πρακτική: 420 ώρες πρακτική άσκηση σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. 

 

Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων ενοτήτων του προγράμματος. Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση και Πρακτική, ο καταρτιζόμενος λαμβάνει έως και 2700 ευρώ επίδομα. 

 • Να είναι έως και 29 ετών. Γέννηση έως αρχές του 1994. 
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με ενεργή κάρτα ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. 
 • Να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα κατά τη διάρκεια της δράσης. 
 • Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης ή απόφοιτοι ΙΕΚ (με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ)/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ (έχοντας ολοκληρώσει τη Μαθητεία). 

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλή όψη), Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο:
  • Α.Φ.Μ.,
  • Α.Μ.Κ.Α,
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή εκτύπωση e-banking) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ότι είναι Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 • Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ (την οποία ο αιτών θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το https://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο ΙΝΣΕΤΕ), ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί Υπεύθυνη Δήλωση από το https://www.gov.gr γίνονται δεκτές ΥΔ που έχουν επικυρωθεί από αρμόδιες αρχές (ΚΕΠ κλπ). Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν είναι επικυρωμένες είτε φυσικά, είτε ψηφιακά.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού καθώς και ανά περίπτωση απαιτείται για τίτλους της αλλοδαπής και η προσκόμιση αντιγράφου πράξης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (ή/και ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι Σχολές ΟΜΗΡΟΣ διατηρούν άρρηκτη σχέση με τον κλάδο του Τουρισμού, με σπουδαίες συνεργασίες με Ομίλους και καταξιωμένους επαγγελματίες, αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Οι απόφοιτοί μας τείνουν σε πλήρη απορρόφηση, κατέχοντας υψηλόβαθμες θέσεις, ενώ οι εξειδικεύσεις στα σύγχρονα εργαλεία της προώθησης και του Μάρκετινγκ έχουν ενταχθεί σε εξειδικευμένα σεμινάρια, με τις νέες μεθόδους κατάρτισης (τηλεκατάρτιση), και επιλέγονται από ανερχόμενα στελέχη της αγοράς και όσους θέλουν να ενταχθούν γρήγορα σε αυτή. 

Η υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων» στο έργο για ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ενημερωθείτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.