ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

καταχώρησε σε ποια υπηρεσία θα καταχωρηθεί και ποιος ο σκοπός έκδοσης