Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, υποστήριξης, κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

Πρόκειται για παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής, συμβουλευτικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, με δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε διάφορους κλάδους  της οικονομίας.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Το επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 2.520€ .

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000 Ευρώ (200 ώρες * 5 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 1.520 Ευρώ (380 ώρες * 4 ευρώ/ώρα)

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει ειδικότητες από τους κάτωθι τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  Επιλέξιμες ειδικότητες α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  β) Εργασίες Μόνωσης
  γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου
 • ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  Επιλέξιμες ειδικότητες α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  β) Επαγγελματίας Καθαριστής
  γ) Λινοθηκάριος
  δ) Οροφοκόμος
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
  Επιλέξιμες ειδικότητες α) Σερβιτόρος
  β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
  γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
  δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στον χώρο της εργασία

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει: 

 • Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ ελέγχονται αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης. 
 • Να διαφυλάξει την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. 
 • Στην περίπτωση που έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό πεδίο της Αίτησης. 

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την αίτηση