Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΟΜΗΡΟΣ (ΚΔΒΜ) , προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων(ΕΦΕΤ), που αφορούν την κατάρτιση «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων», με δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως (e-learning).

 

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων – Ε.Φ.Ε.Τ. συστάθηκε το 1999, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Συνιστά τον κύριο φορέα ελέγχου τροφίμων στην Ελλάδα, διεξάγοντας συστηματικές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις τροφίμων και ελέγχοντας κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, καθώς και τα συστήματα διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων (σύστημα H.A.C.C.P.).

 • Στελεχώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες και ειδικούς επιστήμονες.
 • Υπερσύγχρονα εργαστήρια
 • Δυνατότητα παρακολούθησης δια ζώσης, αλλά και online μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Ακολουθεί τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Σχεδιάζει και παρέχει μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών για όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης Αγοράς Εργασίας.

Οι ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης (σεμινάριο ΕΦΕΤ) για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων είναι συνοπτικά οι εξής:

 • Εισαγωγή στη ασφάλεια τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Εργασιακό περιβάλλον
 • Πρακτικές καθαρισμού
 • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

 • Συνολική διάρκεια προγραμμάτων: 10 ώρες
 • Μέθοδος παρακολούθησης: εξ αποστάσεως

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΦΕΤ απευθύνεται σε:

 • εργαζόμενους στον κλάδο των επιχειρήσεων τροφίμων (μόνιμοι, συμβασιούχοι εποχικοί υπάλληλοι, κ.λ.π.)
 • άτομα που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και μεταφέρουν τρόφιμα
 • άτομα που εργάζονται σε εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
 • άτομα που ασχολούνται με λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων καθώς και με τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική