Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr


Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και μάθε πρώτος τα αποτελέσματα για το Voucher 29-64 από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΟΜΗΡΟΣ! 

Το πρόγραμμα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

Η Δράση απευθύνεται σε πολίτες εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, γεννηθέντες από 01/01/1953 έως 31/12/1987 και περιλαμβάνει:

Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητες κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας
•Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης
•Απασχόληση (πρακτική άσκηση) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών

Τα ποσά που θα λάβουν όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι 2.600 Ευρώ.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τους ωφελούμενους είναι τα ακόλουθα:

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
Συνολικό δηλωθέν εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015)
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών
Ηλικία υποψηφίου
Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω
 Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Η ΕΥΕ-ΕΚΤ μέσα από την ίδια ιστοσελίδα θα παρέχει συνεχή ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση αυτής για την συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.